المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

هاوایی
سامسونگ
ریبون
دیناپارت
جهان پارت
توسان
پادما
بوش
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

هاوایی
سامسونگ
ریبون
دیناپارت
جهان پارت
توسان
پادما
بوش
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

هاوایی
سامسونگ
ریبون
دیناپارت
جهان پارت
توسان
پادما
بوش
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

هاوایی
سامسونگ
ریبون
دیناپارت
جهان پارت
توسان
پادما
بوش
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

هاوایی
سامسونگ
ریبون
دیناپارت
جهان پارت
توسان
پادما
بوش